Liên hệ

Để biết thêm thông tin, liên hệ với đại diện Đầu tư Bundaberg sau đây:
Helen Swanson
Hội đồng địa phương Bundaberg
Cố vấn Đầu tư và Công nghiệp
Ben Artup
Hội đồng địa phương Bundaberg
Giác đốc Điều hành Dự án chiến lược và phát triển kinh tế
Brett Tucker
Thương mại và Đầu tư Queensland (TIQ)
Viên chức cơ quan Thương mại và Đầu tư Queensland
Diane Anstee
Thương mại và Đầu tư Queensland (TIQ)
Tư vấn doanh nghiệp Bundaberg, Viên chức cơ quan Thương mại và Đầu tư
Thương mại & Đầu tư Queensland

Make an enquiry

Nếu có thắc mắc? Vui lòng điền form và chúng tôi sẽ phản hồi cho bạn!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request a copy of
Invest in Bundaberg Prospectus

Share This

Select your desired option below to share a direct link to this page

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on pinterest
Share on email